Några exempel från verkligheten:

År 9: Utvärdering efter en temaläsning om hållbar miljö, där eleverna använt sig av informationssökningsprocessen: ”Jag har aldrig lärt mig så mycket, har fått stöd i att hitta information som jag kan lita på och utifrån olika synvinklar blivit trygg i vad jag själv tänker i dessa frågor.”

– Möjligt tack vare en skolbiblioteksansvarig i samarbetade med NO-lärare.

En år 7-elev uttrycker: ”Jag hjälper gärna dig i biblioteket. Det är skönt att hänga här på rasterna.”

– Möjligt tack vare att det finns en skolbiblioteksansvarig som ser, utan att bedöma.

År 5: En tät tystnad har sänkt sig i klassrummet. Alla elever är djupt, djupt försjunkna i var sin bok, en bok de själva valt. En bok som de låter sig helt uppslukas av.

– Möjligt tack vare att det finns ett skolbibliotek på skolan. Alla elever har hittat ”sin” bok.

År 4: En elev med lässvårigheter har precis fått sitt Legimus-konto och gör upptäckten att han nu kan läsa (med öronen) och prata om samma bok som sina kompisar läser. Lyckan är obeskrivbar!

– Möjligt tack vare att det finns en skolbiblioteksansvarig på skolan som får lov att ordna med Legimuskonto till elever med lässvårigheter.

Att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek är lagstadgat, både i Skol- och biblioteksplan och läroplan.

När statsministern presenterade regeringsförklaringen i början av året sa han: ”Astrid Lindgren sa en gång att barn skapar mirakel när de läser”. Hon har rätt. Därför ska tillgången på skolbibliotek med utbildade bibliotekarier öka. Läsdelegationens förslag genomförs. Vi ska ha fler mirakel i Sverige!”

Läsdeligationen har betonat vikten av att bemannade skolbibliotek för att uppmuntra läsintresset.

En ny nationell biblioteksplan ”Demokratins skattkammare” skrivs. I den får skolbibliotekens roll en stor plats. På nationell nivå har man klart för sig vikten av fungerande skolbiblioteksverksamhet. Åtta myndigheter är involverade och framhäver skolbiblioteketsverksamhetens betydelse. Så långt är allt väl. Men det saknas ett viktigt moment. För att en verksamhet ska fungera måste det finnas någon som sköter verksamheten. Ganska självklart, eller hur? Ett skolbibliotek utan personal är ett bokrum, inte ett bibliotek. Forskningen visar att där lärare har tillgång till och samarbetar med en skolbibliotekarie, där visar eleverna högre måluppfyllelse. Det som i första anblicken kan tyckas vara en ren kostnad för skolan, blir en investering i barnens lärande. Skolan får fler läsande elever. ”I skolor med utbildade skolbibliotekarier läser eleverna mer, inte endast i samband med skolarbete utan också på fritiden”. Så skriver Cecilia Gärden i sin forsknings- och kunskapsöversikt ”Skolbibliotekets roll för elevers lärande”.

Hur får man ett barn att få tag i läsglädjen och lusten att läsa? Naturligtvis måste man då ha nära till de böcker som fångar intresse, utifrån sig själv och sina förutsättningar. Man ska hitta böcker som man kan spegla sig i och även få förståelse för oliktänkande och till och med förstå världen bättre. Finns det då också en skolbiblioteksansvarig som hittar rätt bok åt rätt elev, ja då kan mirakler hända.

Skolbibliotekets uppgift är inte bara läsfrämjande. Det är viktigt ur ett jämlikhetsperspektiv att vårt uppväxande släkte får samma förutsättningar oavsett familjeförhållande, att de får verktyg att hantera den fantastiska informationskällan vi har tillgång till, tack vare den digitala världen. Barn måste få veta hur de tryggt ska navigera på internet. De ska kunna hantera både sin egen och andras identitet på ett ansvarsfullt sätt. Skolbibliotekariens kompetens ersätter inte lärarnas kunskap, men blir ett viktigt stöd för både för läraren och eleverna. De tillsammans säkerställer att vi får digitalt kompetenta elever och samhällsmedborgare.

Skolbibliotek är ett effektivt verktyg för jämlikhet och demokrati. Det ska inte spela någon roll vilken kommun, skola eller lärare man har. Alla elever har rätt till sitt bemannade skolbibliotek! I strävan mot en Jämlik Stad är vi nu i Göteborg igång med att skriva en kommunal utvecklingsplan för skolbibliotek. Ett hopp har tänts, att det inom en nåbar framtid kommer att finnas många fler bemannade skolbibliotek. Vi kommer att få skolbibliotek på riktigt.