Du slits mellan olika lagar, lojaliteter och intressen. Jag har det statliga uppdraget som anger inriktning för skolan och vilka mål vi ska nå, alltså vad jag åläggs att göra som rektor. Jag ska leda den inre organisationen, jag ska se till att alla elever får det stöd de behöver för att nå så långt som möjligt kunskapsmässigt utifrån skollagens bestämmelser. Jag ska säkerställa att medarbetarna får den arbetsmiljö de har rätt till enligt arbetsmiljölagen.

Jag anser att skollagens skrivning att ”barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt” är problematisk. Det indikerar att det inte finns något tak för hur mycket lärarna förväntas kämpa för att eleverna ska nå så långt som möjligt. Jag anser att vi behöver reglera hur mycket lärare och rektorer arbetar. Nu har vi ett uppdrag där vi förväntas jobba hur mycket som helst vilket är orimligt.

Prio 1: Säkerställa en bra arbetsmiljö

Jag brukar alltid tänka att mitt prio 1 ska vara att först och främst säkerställa en bra arbetsmiljö för mina lärare och övrig personal. Mår inte mina medarbetare bra så kommer inte eleverna få en bra utbildning. Mitt prio 2 är att eleverna ska nå så långt det är möjligt kunskapsmässigt. Mitt prio 3 är min budget. Jag vet att många har upprörts av det och tycker att jag inte är riktigt klok som menar att mitt främsta jobb inte är att hålla budget. Förstår hon inte sitt uppdrag som rektor? Jag menar att det är precis det jag gör. Jag lägger min tid och engagemang på mina medarbetare och elever och jag låter ekonomin skötas av ekonomerna. Var sak på sin plats. Jag menar att frisk personal och en hög kvalité i den pedagogiska verksamheten kommer leda till en bättre ekonomi på skolan. Som rektor gör jag allt jag kan för att min budget ska vara i balans, men jag kan inte göra mer än allt jag kan.

Bra stödfunktioner behövs

Jag tycker om att arbeta som rektor även om det i perioder är ett tufft och krävande uppdrag. Problemet är inte att rektorer inte tycker om sitt jobb, tvärtom. Problemet är att vi tycker så mycket om vårt jobb att vi inte begränsar hur mycket vi arbetar. Mitt fokus är att skapa förutsättningar för att skapa bra undervisning tillsammans med lärare och elever. För att detta ska vara möjligt behöver jag ekonomer som hanterar och sköter stora delar av ekonomin. Jag behöver även ett HR-stöd som sköter stora delar av rekryterings- och rehabiliteringsarbetet samt en person som ansvarar för skolans lokaler. Jag är anställd som rektor utifrån min lärarbakgrund, mina pedagogiska förmågor och ledaregenskaper. Den statliga rektorsutbildningen är en fingervisare för vad rektor ska prioritera eftersom den uteslutande fokuserar på det pedagogiska ledarskapet. Jag anser att det är dags att bygga upp bra och välfungerande stödfunktioner runt oss rektorer.

Pedagogiskt ledarskap

Vad är det jag som rektor lägger min arbetstid på? I min förvaltning pratar vi mycket om pedagogiskt ledarskap och att det ska frigöras tid för rektor att vara pedagogisk ledare. För att jag ska vara pedagogisk ledare behöver något tas bort från mitt uppdrag, om vi inte tänker att rektorer ska fortsätta arbeta hur mycket som helst. Stödfunktionerna ska vara mitt stöd vilket betyder att jag ska kunna lämna över arbetsuppgifter till dem. Det skulle till exempel kunna fungera så att verksamhetsutvecklaren besökte min skola under några veckor per år, var med i klassrummen, på rasten, pratade med lärarna och sedan skrev en analys som jag sedan kan godkänna och ändra i om jag anser att det behövs. Det hade varit ett stöd.

Stöd som avlastar

Det hade varit ett stöd om jag fick resursplaneringsverktyget med inlagda förslag på bemanningsplan så jag slipper göra den från grunden. Det hade varit ett stöd om de som placerar elever gör det i samråd med mig som rektor så vi slipper söka på nytt och vårdnadshavarna slapp söka skola flera gånger innan deras barn kommer till rätt skola. Det hade varit ett stöd om det kom en från förvaltningen och genomförde SBA-ronden regelbundet och sedan skickade protokollet för godkännande. Den typen av stöd skulle avlasta mig som rektor så jag kan fokusera på att vara pedagogisk ledare. Det enda som skulle avlasta mig är om jag hade färre arbetsuppgifter. Det hade varit ett stöd om jag inte fick fler arbetsuppgifter att utföra.

Rektorer har ofta många medarbetare, trots att all forskning och evidens säger att det leder till ohälsa bland chefer. Lärarförbundet skolledare kom med en rapport för några år sedan där snittet för en rektor att stanna på samma skola var 4 år. I dagsläget ligger det 82 rektorstjänster ute på platsbanken. Det säger en del om problemet att rekrytera och behålla rektorer ute i kommunerna. Så, vad är det jag gör om dagarna?

Här kommer ett axplock;
Mina dagar består av möten med medarbetare, möten med vårdnadshavare, möten med förvaltning, möten med civilsamhället, möten med elever, möten om elever. Jag får ca 100 mail per dag som ska gås igenom, av dessa mail är många mail med arbetsuppgifter som någon vill att jag utför åt dem. Jag ska analysera elevernas resultat, först själv, med lärarna och med elevhälsan, samt med min chef och verksamhetsutvecklare. Jag ska träffa min ekonom, jag ska träffa HR, jag ska samverka med facket. Jag ska hjälpa medarbetarna att prioritera, jag ska svara på enkäter, stötta medarbetare som har det tufft i klasserna. Jag ska hantera arga vårdnadshavare, bita ihop när de står och skriker på mig, jag ska hantera elever i grav affekt som försöker slå sönder skolan, jag ska attestera i personalsystemet, attestera fakturor, göra upphandlingar, hantera rehabiliteringar, rekrytera, hålla medarbetar och bedömningssamtal.

Förutom allt detta ska jag också vara en närvarande pedagogisk ledare, besöka lektioner, ge feedback till lärarna, vara med på fritids och leda elevhälsan. Jag ska ibland vara med på planeringsmöten och skolutvecklingsmöten. Jag ska samverka med min administratör, ta beslut om inköp och skriva under avtal. Jag ska hålla budget, jag ska fatta rektorsbeslut, hantera överklagningar, svara skolinspektion när vi blir anmälda. När inte saker fungerar förväntas jag lösa det.

Det oändliga uppdraget

Alla dessa arbetsuppgifter och uppdrag gör rektorsuppdraget komplext eftersom det inte finns något stopp för oss rektorer, det finns inget ”här tar ditt uppdrag slut”. Jag skulle vilja benämna rektors uppdrag som ”det oändliga uppdraget”. När vi förväntas leda den inre organisationen så innebär det allt ovanstående. Vi ska leda våra medarbetare och oss även delvis oss själva. När jag lyfter komplexiteten i rektors uppdrag får jag ofta till svar att jag borde byta jobb om det är så jobbigt. Jag är inte ute efter att klaga på det uppdrag jag valt att åta mig av fri vilja. Jag är ute efter ett hållbart rektorsuppdrag så att det inte ligger 82 tjänster ute i augusti, så att inte rektorer byter skola inom 4 år.

Jag gick igenom rektorers sjuktal i våras, jag begärde ut statistik från 20 kommuner, jag lade 50 kommuners namn i en skål och drog 20 kommuner. I dessa kommuner, spridda över landet låg sjuktalen mellan 0-1,5 %. Innebär det att rektorer aldrig är sjuka? Det har jag svårt att tro. Jag tror att sjukstatistiken ser ut som den gör därför att rektorer jobbar hemma när de är sjuka eller så tar vi ut tid från flexkontot. Det är dumt att vi gör så, för då syns det inte hur hög arbetsbelastning vi faktiskt har. Vad kan jag göra åt min höga arbetsbelastning? Jag har bestämt mig för att sluta jobba så mycket, jag jobbar bara 40 timmar per vecka eftersom jag bara är anställd på 40 timmar per vecka. Ska jag arbeta mer behöver anställningsavtalet skrivas om. Jag har en överenskommelse med mina medarbetare att vi inte skickar några mail innan 7.30 eller efter 16.30. Jag låter saker vara ogjorda eller så får de vänta. Det är faktiskt inte farligt att säga ”tyvärr så är mitt uppdrag fullt” när jag bli ombedd att utföra arbetsuppgifter.

Jag bjuder in till rektorssamtal

Jag bjuder in intresserade rektorer till samtal om hur vi kan skapa balans mellan statens krav och kommunens resurser utifrån vår roll som rektor med rektors förutsättningar i fokus. Jag undrar därför om det finns rektorer i Göteborg med omnejd som vill ses och konstruktivt diskutera rektors förutsättningar med syfte att förbättra dem? Du är rektor oavsett om du arbetar i fristående eller kommunal regi. Vi kommer att ha en samtalsledare och vi har fått löfte om att få låna lokaler av Center för skolutveckling. Hör av dig till mig på: linnea.lindquist@grundskola.goteborg.se så ses vi snart!