Som rektor är jag ansvarig för olika verksamheter, förskoleklass, årskurs 1 – 3 med kunskapskrav och timplan samt fritidshemmet. Det är ett komplext uppdrag som rektor att hantera dessa tre verksamheter och när arbetsbelastningen är hög står det nära tillhands att prioritera den verksamhet som har kunskapskrav, där eleverna ska skriva nationella prov och förväntas kunna vissa saker när de lämnar årskurs 3.

På Hammarkullsskolan har det tyvärr också varit så, både innan jag började som rektor och under mina första 18 månader. Det har skavt i mig, hur ska jag; 1. Hinna med att utveckla även fritidshemmet inom min arbetstid som redan innehåller för många övertidstimmar? 2. Hur ska jag lyckas rekrytera behöriga fritidspedagoger till ett av Sveriges mest utsatta områden? 3. Hur ska jag ge förutsättningar för för- och efter arbete även i fritidshemmet när jag vet att lärarna behöver hjälp i klassrummet.

Det är omöjligt för en fritidspedagog att både göra ett bra jobb i klassrummet, ute på rasterna och på fritidshemmet utan att till slut bränna ut sig. Att arbeta nära eleverna, både på morgonfritids, under skoldagen och på eftermiddagsfritids, ofta 8 timmar per dag leder till stress och en känsla av otillräcklighet. Det blir få eller inga pauser under dagen.

Inför hösten 2018 har jag tagit ett beslut att inte bara satsa på fritidshemmet utan också satsa på rastverksamheten på skolan. Hammarkullsskolans elever ska erbjudas väl genomtänkta, roliga och kreativa raster som stödjer den ordinarie undervisningen. Fritidshemmets verksamhet och rasterna hänger ihop, det är ett viktigt och nödvändigt komplement till undervisningen som styrs av timplaner och kunskapskrav.

Förutom att fritidshemmet inte har bra förutsättningar för sin verksamhet så har inte heller lärarna bra förutsättningar att göra ett bra jobb. Arbetsbelastningen är hög och lärarna stressar mellan lektion, vara rastpedagog, lektion, bamba, rast och lektion igen. Ofta utan ställtid dessutom. Med dessa förutsättningar kan inte jag avkräva hög kvalité. Ska jag utkräva hög kvalité av mina pedagoger måste jag ge förutsättningar för det.

Inför hösten 2018 har jag rekryterat fritidspedagoger som kommer att ansvara för rasterna och fritidshemmet, inget annat. På Hammarkullsskolan ska vi ha var sak på sin plats. Deras uppdrag är fredat vilket betyder att de inte kommer behöva gå in i en klass när någon är sjuk. De kommer inte gå in i klasser mellan rasterna och fritids. Fritidspedagogerna ska få vara just fritidspedagoger och lärarna ska få vara lärare.

Det finns flera fördelar med det, fritidspedagogerna får bra förutsättningar att bygga upp ett fritidshem med hög kvalité, vi skapar med inspiration av Visätraskolan i Huddinge roliga och kreativa raster. Lärarna får därmed också ställtid mellan lektionerna, vilket gör att de kan förbereda lektionen så att när eleverna kommer in efter rasten är läraren förberedd och lektionen kan börja på en gång.

Fritidspedagogerna har hjälp av duktiga, erfarna och kreativa elevassistenter under rasterna och fritidshemmet. Dessa elevassistenter har också ställtid mellan uppdragen och tid för planering och reflektion. Återigen, ska jag utkräva kvalité måste jag ge förutsättningar. Ingen, varken jag som rektor, lärare eller elever har råd med en dålig arbetsmiljö. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att ge eleverna den utbildning de har rätt till. Eftersom fritidspedagogerna inte är i klasser under dagtid har de gott om tid för för- och efterarbete och de kan planera och förbereda sin verksamhet. Framförallt hinner de reflektera över sin verksamhet, vad gick bra? Vad gick mindre bra? Vad behöver vi förbättra till imorgon?

Den dagliga reflektioner kommer  att leda till utveckling av verksamheten. Mötestiden kommer att ligga under dagtid vilket underlättar schemat för fritids eftersom all personal kommer att finnas på plats under fritidshemmets öppettider. Hur är detta möjligt tänker säkert många? Det är möjligt genom att vi prioriterar varje yrkeskategori på skolan, alla behövs för att driva skolan framåt. Vi kommer ha färre utbildade F-3 lärare. Istället för att rekrytera lärare så har jag valt att rekrytera fritidspedagoger. Det innebär att vi inte kommer att ha 2-lärarsystem i alla klasser, men i gengäld får de lärare som arbetar en god arbetsmiljö med förutsättningar att fokusera på kärnuppdraget, elevernas kunskapsutveckling både ämnesmässigt och socialt.