Utbildningen sker i samverkan med Humanistiska, IT, Konstnärliga, Naturvetenskapliga, Samhällsvetenskapliga samt Utbildningsvetenskapliga fakulteterna vid Göteborgs universitet.

Det är två typer av antagning som är aktuella, en som innebär anställning som doktorand vid Göteborgs universitet och en där nuvarande arbetsgivare finansierar lönekostnader under studietiden.

 • Sex (eventuellt fler) doktorandanställningar där CUL i samverkan med antagande institution står för såväl utbildnings- som lönekostnader.
 • Sex samverkansplatser för antagning till doktor, CUL står för utbildningskostnader, medan samverkanspart står för lönekostnader.

Gällande de utlysta anställningarna så kommer sökande med mest meriterande ansökningarna att antas och erbjudas en doktorandanställning. För varje medverkande fakultet antas doktoranden till ett specifikt forskarutbildningsämne och med en doktorandanställning vid en av fakultetens institutioner.

För de utlysta sex (ev. flera) doktorandanställningarna där CUL står för såväl utbildnings- och lönekostnader är följande ämnen är möjliga att söka:

 • Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap, utlysningen riktas mot bild och slöjdområdet
 • Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap
 • Kostvetenskap
 • Idrottsvenskap
 • Matematik/naturvetenskap, inriktning utbildningsvetenskap
 • Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning
 • Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap(3) 2

För de utlysta samverkansplatserna där extern finansiering av lönekostnader krävs är följande ämnen möjliga att söka:

 • Barn- och ungdomsvetenskap
 • Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap
 • Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap
 • Kostvetenskap
 • Idrottsvetenskap
 • Pedagogiskt arbete
 • Matematik/naturvetenskap, inriktning utbildningsvetenskap
 • Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning
 • Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap
 • Ämnesdidaktik med inriktningar

Observera att det för samtliga samverkansplatser gäller att arbetsgivaren (t.ex. kommun eller högskola) står för lönen och att den forskarstuderande därmed har kvar sin anställning under utbildningstiden. För ansökan till samverkansplatserna måste intyg från arbetsgivaren om finansiering under hela utbildningstiden bifogas ansökan. Vid antagning med extern finansiering upprättas sedan ett avtal mellan institutionen där utbildningen bedrivs, arbetsgivaren samt doktoranden.

Behörighet och bedömning

Till utbildning på forskarnivå̊ får endast så många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering (HF 7 kap. 34 §). Institutionen avgör om de har tillräckliga resurser och tillgängliga handledare för att kunna anta till utbildning på forskarnivå. Med godtagbara studievillkor menas att arbetsplats tillhandahålls och att doktoranden ges de arbetsvillkor och den utrustning som krävs för utbildningen.

Behörig att antas genom CUL:s forskarskola är den som uppfyller dels villkor för grundläggande behörighet, dels villkor för särskild behörighet (se vidare respektive ämnes Allmänna studieplan) och som har lärarexamen. Studieplaner finns på http://www.cul.gu.se/amnen/

Ansökan bedöms i relation till det sökta ämnet. Hänsyn tas då till sökandes förmåga att:

 1. presentera relevanta och intressanta frågor
 2. fokusera inom det valda problemområdet
 3. motivera forskningsområdets relevans för pedagogisk yrkesverksamhet och lärarutbildning
 4. beskriva hur forskningen ska genomföras
 5. argumentera för relevans relativt utbildningsvetenskaplig forskning

Bedömningsprocess och antagning

Ansökningar bedöms och prioriteras vid den fakultet där forskarutbildningsämnet finns. Ett slutgiltigt urval görs sedan av CUL:s vetenskapliga råd. Besked lämnas till sökande i maj. Antagning görs sedan dels via ett antagningsbeslut till respektive forskarutbildningsämne vid den institution där doktoranden placeras, dels via ett beslut om antagning genom CUL:s forskarskola som fattas av Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Ansökan och anvisningar

Ansökan till forskarskolan görs elektroniskt på forskarskolans webbplats http://www.cul.gu.se/ansokan_antagning/. På webbplatsen finns vidare anvisningar om ansökan och vilka handlingar som krävs. En separat ansökan ska göras för varje ämne och anställning som söks.

Ansökan ska vara inkommen elektroniskt senast 2019-03-11.

Forskarutbildningen startar hösten 2019, under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Fackliga företrädare: Peter Brandt, OFR-S, tfn 031-786 1169, Erik Pålsson, SACO, tfn 031-786 1987 och SEKO, tfn 031-786 7311