I protokollet från mötet med facklig samverkansgrupp i utbildningsförvaltningen den 23 april anges bakgrunden till beslutet:

“Pedagog Göteborg skapades när förskolorna och grundskolorna var organiserade i tio olika förvaltningar och gymnasieskolan i en egen förvaltning. Det medförde ett behov av att kommunikativt samla och dela information och kommunikation mellan pedagoger i staden, över förvaltningsgränserna.

Sedan förskola och grundskola samlades i centrala förvaltningar ser informations- och kommunikationsbehovet annorlunda ut än tidigare. Förvaltningarna har i dag egna kommunikationsstrategier och egna kanaler. Även utvecklingen och användningen av sociala medier ger andra möjligheter att sprida och dela information, ideer, goda exempel på ett annat sätt än då Pedagog Göteborg skapades.

I Göteborgs Stad har kommunfullmäktige nyligen antagit en ny riktlinje för kommunikation samtidigt som det pågår en utveckling av befintliga kanaler både internt och externt.

Pedagog Göteborg finansieras gemensamt av Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen och Utbildningsförvaltningen. Samtliga tre förvaltningar har en ansträngd ekonomisk situation som kräver att förvaltningarna ser över all verksamhet. Förskoleförvaltningens och grundskoleförvaltningens finansiering av Pedagog Göteborg upphör 1 juli 2020.”

Enheten Center för skolutveckling, som Pedagog Göteborg organisatoriskt tillhör, har nu fått i uppdrag att ta fram en avvecklingsplan.

För mera information kontakta:

Jan Mellgren

Verksamhetschef Center för skolutveckling

031-367 04 01

jan.mellgren@educ.goteborg.se